Taiwan
26/01/2013 Final
KKL Kinmen Kaolian Liquor 66
Yulon Luxgen 103